Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
������������������������������������������������������������ ���������������������

คำร้องขออนุญาติทำการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเป็นรายปี : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการร้านค้า : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการกิจการร้านค้า : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง : 07 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบข.1 : 07 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน : 07 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มคำร้องขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย : 13 พฤษภาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์ : 13 พฤษภาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
หนังสือมอบอำนาจทะเบียนพาณิชย์ : 14 ธันวาคม 2562 เอกสารคำร้องทั่วไป
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
[ data_2872_ประกาศรับสมัครเด็ก 65.pdf ]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)
[ data_221_CCF_000001.pdf ]
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
[ data_8468_งบแสดงฐานะการเงิน.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ของตำรวจภูธรภาค 3
[ data_4764_ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหาย.jpg ]
ประชาสัมพันธ์ไทยรู้สู้โควิด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองโพน (รอบสระหนองโพน) หมู่ที่ 11
[ data_4976_แบบ บก01.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยที่พักสงฆ์ วัดป่าบ้านศาลา หมู่ที่ 3
[ data_2239_แบบ บก01.pdf ]
ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านศาลา - บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 3
[ data_4515_แบบ บก01.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางแสง บุญสม - ซอยนายบุญรอด ไวฉลาด หมู่ที่ 8
[ data_2306_แบบ..บก01.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปริง สุดใส-ซอยนายเบ็ญจ จันดาเพ็ง หมู่ที่ 5
[ data_6587_แบบ 01.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com