Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
���������������������������.���������������������������������������

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 28 ] สำนักปลัด
08 ตุลาคม 2565
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้งการทุจริต หรือตรวจสอบการทุจริต  [ 9 ] สำนักปลัด
11 มกราคม 2564
สำนักปลัดคำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายหน้าที่การงานให้แกข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 11 ] สำนักปลัด
10 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ  [ 15 ] สำนักปลัด
10 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ  [ 9 ] สำนักปลัด
23 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ] สำนักปลัด
23 พฤษภาคม 2565
กองคลังรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ 30 กันยายน 2564  [ 14 ] กองคลัง
28 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  [ 43 ] สำนักปลัด
29 มีนาคม 2565
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   [ 39 ] สำนักปลัด
22 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 13  [ 37 ] สำนักปลัด
22 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักปลัดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 67 ] สำนักปลัด
11 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ  [ 284 ] สำนักปลัด
03 กันยายน 2564
สำนักปลัดประกาศ เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่องการควบคุม การเลี้ยง หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  [ 176 ] สำนักปลัด
18 สิงหาคม 2563
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  [ 179 ] สำนักปลัด
04 มกราคม 2564
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   [ 90 ] สำนักปลัด
01 ตุลาคม 2563
กองคลังขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564  [ 87 ] กองคลัง
09 กรกฏาคม 2564
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ   [ 79 ] สำนักปลัด
01 ตุลาคม 2563
กองคลังประกาศ เรื่องขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563  [ 90 ] สำนักปลัด
31 สิงหาคม 2563
กองคลังประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 182 ] กองคลัง
14 มกราคม 2564
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี   [ 603 ] สำนักปลัด
10 ธันวาคม 2562
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
[ data_2872_ประกาศรับสมัครเด็ก 65.pdf ]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)
[ data_221_CCF_000001.pdf ]
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
[ data_8468_งบแสดงฐานะการเงิน.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ของตำรวจภูธรภาค 3
[ data_4764_ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหาย.jpg ]
ประชาสัมพันธ์ไทยรู้สู้โควิด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองโพน (รอบสระหนองโพน) หมู่ที่ 11
[ data_4976_แบบ บก01.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยที่พักสงฆ์ วัดป่าบ้านศาลา หมู่ที่ 3
[ data_2239_แบบ บก01.pdf ]
ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านศาลา - บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 3
[ data_4515_แบบ บก01.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางแสง บุญสม - ซอยนายบุญรอด ไวฉลาด หมู่ที่ 8
[ data_2306_แบบ..บก01.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปริง สุดใส-ซอยนายเบ็ญจ จันดาเพ็ง หมู่ที่ 5
[ data_6587_แบบ 01.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com