Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
   การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
 


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


--------------------------------


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   


ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


1.      การวางกำลังคน


เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ


อัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและพอเพียง มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน การดำเนินงานของทุกน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง


กลยุทธ์


1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ


วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ


2. ดำเนินการวางแผนกำลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ


เลือกสรรบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ


การดำเนินการ


1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ


ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ


2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน


เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลจากบัญชีผู้


สอบแข่งขันได้ กสถ.


กลยุทธ์


1.      เพื่อเป็นการสรรหาคนดีคนเก่งในการปฏิบัติงานตามภารกิจงานขององค์การบริหารส่วน


ตำบลบ้านชบ และเกิดประโยชน์สูงสุด


การดำเนินการ


1. ดำเนินการขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลจากการขอให้บัญชี เพื่อ


เป็นการสรรหาคนดี คนเก่งที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ


3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


เป้าประสงค์ วางแผนระบบงาน และดำเนินการสรรหาเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วย


ความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อจะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานมีความถูกต้องและทันต่อความต้องการของหน่วยงาน


กลยุทธ์


1. ทบทวนตรวจสอบอัตราตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้การดำเนินการสรรหา


พนักงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากำลังที่ว่าง


การดำเนินการ


1. ประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง


2. รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานที่ว่าง


3. บรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างโดยใช้บัญชี กสถ.


4. การพัฒนาบุคลากร


เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน


ความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย


กลยุทธ์


1. ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต.


บ้านชบ


2. ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสายงานอาชีพตาม


สมรรถนะ


3. พัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน


การดำเนินการ


1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร


2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามตำแหน่งสายงาน สายงานอาชีพตามสมรรถนะ


3. ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร


ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง


5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน


เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ


เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง


กลยุทธ์


1. ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับทุกตำแหน่งเป็นไปตามระเบียบ


ขั้นตอนมีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อจะได้เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างแท้จริง


การดำเนินการ


1. จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา


2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน


ตำบลและพนักงานจ้าง


3. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ


4. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง


6. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน


เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม


จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน


กลยุทธ์


1. เพื่อยึดถือเป็นหลัก และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ


และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ


2. เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน


ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในค่านิยมหลักของค่ามาตรฐานจริยธรรม


การดำเนินการ


1. จัดทำประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง


และประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


2. จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับการบริหารส่วนตำบลบ้านชบ


7. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ


เป้าประสงค์ ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และสร้างความก้าวหน้าในสาย


อาชีพ ทุกสายงานทุกระดับตำแหน่ง


กลยุทธ์


1. เพื่อเป็นการให้ความรู้และเป็นแนวทางความก้าวหน้าในสายงานแต่ระดับตำแหน่ง


2. เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลได้มีความก้าวหน้าในสายงานที่สูงขึ้น


3. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน


ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามสายงาน


การดำเนินการ


1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามสายงานความก้าวหน้า


2. ประเมินผลงานเพื่อการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นตามสายงาน


8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต


เป้าประสงค์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับทุกตำแหน่ง โดยเท่าเทียมกัน เพื่อให้


เกิดความสุขในการทำงาน เป็นขวัญกำลังใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ


กลยุทธ์


1. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


2. ปรับปรุงแรงจูงใจ ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร


การดำเนินการ


1. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีอยู่เสมอ


2. ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามความดีความชอบ


ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
บันทึกโดย : สำนักปลัด
วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประกาศล่าสุด

รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
[ data_2872_ประกาศรับสมัครเด็ก 65.pdf ]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)
[ data_221_CCF_000001.pdf ]
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
[ data_8468_งบแสดงฐานะการเงิน.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ของตำรวจภูธรภาค 3
[ data_4764_ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหาย.jpg ]
ประชาสัมพันธ์ไทยรู้สู้โควิด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองโพน (รอบสระหนองโพน) หมู่ที่ 11
[ data_4976_แบบ บก01.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยที่พักสงฆ์ วัดป่าบ้านศาลา หมู่ที่ 3
[ data_2239_แบบ บก01.pdf ]
ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านศาลา - บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 3
[ data_4515_แบบ บก01.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางแสง บุญสม - ซอยนายบุญรอด ไวฉลาด หมู่ที่ 8
[ data_2306_แบบ..บก01.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปริง สุดใส-ซอยนายเบ็ญจ จันดาเพ็ง หมู่ที่ 5
[ data_6587_แบบ 01.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com