Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
1.ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 โครงสร้างอบต.บ้านชบ
1.2 ข้อมูลผู้บริหาร
1.3 อำนาจหน้าที่
1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
1.5 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
1.6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2.ข่าวประชาสัมพันธ์

2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์
3.การปฎิสัมพันธ์

3.1 Q&A
3.2 Social Network (Facebook อบต.บ้านชบ)
4.แผนการดำเนินงาน

4.1 แผนดำเนินงานประจำปี
4.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
4.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
5.คู่มือปฏิบัติงาน

5.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6.การให้บริการ

6.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
6.3 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
6.4 E-Service
7.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

7.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
7.2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
7.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
8.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
8.2 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.1 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
9.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.4 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

10.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10.3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

11.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
11.2 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
12.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

12.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต

13.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การตรวจสอบภายใน
14.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

14.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต

15.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
15.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
15.3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
16.มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

16.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
16.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศล่าสุด

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ 63
[ data_4335_ประกาศงบฐานะการเงินปี63.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านโพนชาย - บ้านภูมิคดี หมู่ 5
[ data_7860_ประกาศ.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
[ 63452227_ประกาศ อบต.บ้านชบ.pdf ]
งบแสดงฐานะการเงิน
[ data_5545_งบแสดงสถานะการเงิน.pdf ]
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
[ data_461_ฐานข้อมูลภูมิปัญญา.docx ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายป่าช้า - ทางหลวง 24 หมู่ 9
[ data_6437_ประกาศ.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนฤมล ศิริรัตน์ - บ้านนายสมบูรณ์ โพธิ์กระจ่าง หมู่ 10
[ data_9745_ประกาศ.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) บ้านโพนชาย หมู่ที่ 5
[ data_6607_CCF30112563_0001.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกนานายชาติ ตะเคียนจันทร์ ม.6เชื่อมต่อบ้านไทยเดิม ต.สำเภาลูน
[ data_9574_ประกาศผู้ชนะ.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.11จุดที่1 ทางทิศเหนือบ้านหนองโพน-นานายเจียน แก้มทอง ช่วงที่3จุดที่2 ซอยบ้านหนองโพน-หนองทิศพรม
[ data_6230_ประกาศผู้ชนะ.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • ผู้บริหารอบต.บ้านชบ โทร: 044-571640
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com