Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้า่ง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ บ้านหนองโพน หมู่ ๑๑  [ 93 ] กองคลัง
24 มกราคม 2563
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ ๖  [ 101 ] กองคลัง
24 มกราคม 2563
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางคิน วงธานี หมู่ที่ ๙  [ 81 ] กองคลัง
17 มกราคม 2563
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายสังวร แรงทอง-บ้านนางศิริวรรณ หมู่ที่ ๙  [ 80 ] กองคลัง
16 มกราคม 2563
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการขุดลอกหนองตะพังเทา หมู่ ๙  [ 82 ] กองคลัง
14 มกราคม 2563
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ บ้านศาลาสามัคคี หมู่ ๘  [ 90 ] กองคลัง
08 มกราคม 2563
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ ๒  [ 96 ] กองคลัง
07 มกราคม 2563
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพน-บ้านสันติสุข ต.พระแก้ว ม.11  [ 88 ] กองคลัง
26 ธันวาคม 2562
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายชัย สดใส-บ้านนายฮิม หมู่ 5  [ 95 ] กองคลัง
25 ธันวาคม 2562
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดไปโรงเรียน หมู่ ๘  [ 92 ] กองคลัง
24 ธันวาคม 2562
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายดอนหาด หมู่ ๓  [ 96 ] กองคลัง
23 ธันวาคม 2562
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายโฮม-หลังการอาชีพ ม.7  [ 92 ] กองคลัง
13 ธันวาคม 2562
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน
[ data_5545_งบแสดงสถานะการเงิน.pdf ]
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
[ data_461_ฐานข้อมูลภูมิปัญญา.docx ]
แผนที่เส้นทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีประจำปี
[ data_5958_ป้ายประชาสัมพันธ์.pdf ]
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (กองคลัง)
[ 68122192_ยื่นแบบ เสียภาษี.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
[ data_4269_ผด.1.pdf ]
รายงานแผรปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
[ data_8190_ผด.2.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสามัคคี
[ data_8466_ประกาศบ่อ.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_8203_รั้ว.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1528_ภุ.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • ผู้บริหารอบต.บ้านชบ โทร: 044-571640
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com