:: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
  Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 

พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ : 15 มิถุนายน 2563
1401_6875_พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่ว.PDF (185.84 KB)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ : 15 มิถุนายน 2563
1587_609_ระเบียบสารบรรณ 2526.PDF (3.04 MB)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 : 15 มิถุนายน 2563
3506_9422_ระเบียบพัสดุ 2560.pdf (1.07 MB)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ : 15 มิถุนายน 2563
6772_4867_ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ปี 61.pdf (5.99 MB) 8958_5399_ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ปี 59.pdf (2.36 MB) 7999_3458_ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548.pdf (105.57 KB)
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ : 15 มิถุนายน 2563
2588_4207_ระเบียบกระทรวงการคลังเงินทดรองราชการปี56.PDF (107.52 KB) 5216_3664_พรบ.ป้องกันภัย 50.pdf (9.64 MB) 5654_1908_ประกาศปี 56.PDF (2.11 MB)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ : 15 มิถุนายน 2563
278_8063_ระเบียบสูงอายุฉบับที่ 3 พ.ศ.2561.pdf (39.66 KB) 235_2573_ระเบียบสูงอายุฉบับที่ 2 พ.ศ.2560.pdf (33.31 KB) 53_5852_ระเบียบสูงอายุ52.pdf (73.18 KB)
9842_6289_ระเบียบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 2548.PDF (642.14 KB)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ : 15 มิถุนายน 2563
9040_1502_ระเบียบผู้พิการฉบับที่ 3 พ.ศ.2561.pdf (35.92 KB) 9300_351_ระเบียบผู้พิการฉบับที่ 2 พ.ศ.2559.pdf (31.67 KB) 494_8752_ระเบียบผู้พิการ53.pdf (49.75 KB)
ระเบียบการเบิกจ่าย : 15 มิถุนายน 2563
5180_8346_ระเบียบเบิกจ่ายปี 2558.pdf (55.94 KB) 4247_3362_ระเบียบเบิกจ่ายเงิน.pdf (279.34 KB) 1354_8450_ระเบียบกระทรวงการคลังปี 51.PDF (230.69 KB)
6058_7459_แก้ไขคำผิดระเบียบเบิกจ่าย 2558.pdf (42.41 KB)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา : 15 มิถุนายน 2563
8742_1115_ระเบียบแข่งกีฬาและการจัดงาน.pdf (133.48 KB)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ : 15 มิถุนายน 2563
6546_1369_ระเบียบค่าเช่าบ้านฉบับที่ 3 พ.ศ.2559.pdf (66.71 KB) 4928_9360_ระเบียบค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2548.pdf (106.00 KB) 211_5776_ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.pdf (110.55 KB)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน : 15 มิถุนายน 2563
814_7735_ระเบียบเงินค่าตอบแทน 2547.PDF (140.73 KB)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม : 15 มิถุนายน 2563
3233_2608_ระเบียบอบรม 2557.PDF (333.04 KB)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ : 15 มิถุนายน 2563
405_9342_ระเบียบ 2547.PDF (1.39 MB) 5905_603_ระเบียบฉบับที่ 2.pdf (66.10 KB)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 : 15 มิถุนายน 2563
893_3210_ระเบียบการใช้รถ.pdf (145.48 KB)
ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรปฏิบัติงานนอกเวลาราชกรของ อปท. : 15 มิถุนายน 2563
1246_7849_ระเบียบนอกเวลา 59.pdf (118.57 KB)
ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 มิถุนายน 2563
9495_1086_ระเบียบการช่วยเหลือประชาชน 2560.pdf (149.47 KB)
ระเบียบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 15 มิถุนายน 2563
6937_9938_อธิบายการตั้งงบ อปพร..PDF (121.61 KB) 5604_5926_หนังสือสั่งการ.PDF (35.31 KB) 8125_3360_หนังสือแจ้งเรื่องการเบิกเงินกรณีสั่งใช้ อปพร..PDF (261.67 KB)
9269_7442_ระเบียบค่าตอบแทน อปพร..pdf (46.13 KB) 3578_9538_ระเบียบ อปพร.แห่งชาติ เรื่องค่าตอบแทน ปี 2560.pdf (31.11 KB) 3507_1544_ระเบียบ อปพร..pdf (3.64 MB)
พระราชบัญญัติสภาตำบล 2537 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6) : 15 มิถุนายน 2563
802_1683_พรบ.สภาตำบล 2537.PDF (223.09 KB) 723_8877_พรบ.สภาตำบล 2537 เพิ่มเติมฉบับที่ 6.PDF (28.71 KB)
พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ : 15 มิถุนายน 2563
8346_2785_พรบ.การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2535.PDF (93.37 KB)
ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 มิถุนายน 2563
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ 63
[ data_4335_ประกาศงบฐานะการเงินปี63.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านโพนชาย - บ้านภูมิคดี หมู่ 5
[ data_7860_ประกาศ.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
[ 63452227_ประกาศ อบต.บ้านชบ.pdf ]
งบแสดงฐานะการเงิน
[ data_5545_งบแสดงสถานะการเงิน.pdf ]
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
[ data_461_ฐานข้อมูลภูมิปัญญา.docx ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายป่าช้า - ทางหลวง 24 หมู่ 9
[ data_6437_ประกาศ.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนฤมล ศิริรัตน์ - บ้านนายสมบูรณ์ โพธิ์กระจ่าง หมู่ 10
[ data_9745_ประกาศ.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) บ้านโพนชาย หมู่ที่ 5
[ data_6607_CCF30112563_0001.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกนานายชาติ ตะเคียนจันทร์ ม.6เชื่อมต่อบ้านไทยเดิม ต.สำเภาลูน
[ data_9574_ประกาศผู้ชนะ.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.11จุดที่1 ทางทิศเหนือบ้านหนองโพน-นานายเจียน แก้มทอง ช่วงที่3จุดที่2 ซอยบ้านหนองโพน-หนองทิศพรม
[ data_6230_ประกาศผู้ชนะ.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • ผู้บริหารอบต.บ้านชบ โทร: 044-571640
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com