Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
   บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบสาธารณสุข

(1)     โรงพยาบาลสังขะ บริการครอบคลุม จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

   - บ้านชบ หมู่ที่ 1

   - บ้านโชคชัย หมู่ที่ 7

   - บ้านโชคชัยสามัคคี หมู่ที่ 10

   - บ้านทุ่งมะออม หมู่ที่ 12

(2)     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ 104  หมู่ที่ 6 บ้านตะกอยอด

เขตบริการ จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่

- บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 2

- บ้านศาลา หมู่ที่ 3

- บ้านชำสมิง หมู่ที่ 4

- บ้านโพนชาย หมู่ที่ 5

- บ้านตะกอยอด หมู่ที่ 6

- บ้านศาลาสามัคคี หมู่ที่ 8

- บ้านพูนทราย หมู่ที่ 9

- บ้านหนองโพน หมู่ที่ 11    

       โดยมี นางสุจิตรา  ศาลางาม  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชบ  และอัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์บันทึกโดย : Administrator
วันที่ : 17 ธันวาคม 2562
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีประจำปี
[ data_5958_ป้ายประชาสัมพันธ์.pdf ]
ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ(กองการศึกษาฯ)
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (กองช่าง)
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (กองคลัง)
[ 68122192_ยื่นแบบ เสียภาษี.pdf ]
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (สำนักปลัด)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
[ data_4269_ผด.1.pdf ]
รายงานแผรปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
[ data_8190_ผด.2.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสามัคคี
[ data_8466_ประกาศบ่อ.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_8203_รั้ว.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1528_ภุ.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • ผู้บริหารอบต.บ้านชบ โทร: 044-571640
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com