Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
   สภาพทางสังคม
 

สภาพทั่วและข้อมูลพื้นฐาน

              ตำบลบ้านชบ ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ..2529  โดยแยกออกมาจาก ตำบลสังขะ

อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ภายในเขตการปกครองของอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

            ตำบลบ้านชบ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.. 2539  ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นรูปกอไผ่มีลำธารไหลผ่าน อยู่ในกรอบวงกลม 2 วงกลม ระหว่างวงกลมนอกและวงกลมในมีข้อความว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์การที่นำต้นไผ่และสายน้ำมาเป็นตราสัญลักษณ์เนื่องจากเดิมในพื้นที่บ้านชบ หมู่ 1 ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบในปัจจุบัน มีกอไผ่เป็นจำนวนมากและมีธารน้ำไหลผ่านทำให้เกิดความร่มรื่นและเย็นสบายเมื่อได้มาอยู่ในที่แห่งนี้ จึงได้นำเอารูปดังกล่าวมาเป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ  โดยคำว่าชบมาจากภาษาท้องถิ่น (ภาษาเขมร) มีความหมายว่า หยุดให้ความหมายโดยรวมได้ว่า ผู้ใดผ่านที่ไป - มา ต้องหยุดพัก ณ ที่แห่งนี้ เพราะเป็นที่ให้แต่ความร่มรื่นและเย็นสบาย

        จำนวนหมู่บ้าน มี 12 หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

        บ้านชบ

2

        บ้านไทยสมบูรณ์

3

        บ้านศาลา

4

        บ้านชำสมิง

5

        บ้านโพนชาย

6

        บ้านตะกอยอด

7

        บ้านโชคชัย

8

        บ้านศาลาสามัคคี

9

        บ้านพูนทราย

10

        บ้านโชคชัยสามัคคี

11

        บ้านหนองโพน

12

        บ้านทุ่งมะออม

       ระบบการศึกษาตำบลบ้านชบ แยกเป็น

           (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ดังนี้

                 -  ศูนย์บ้านโชคชัย

                 -  ศูนย์บ้านศาลาสามัคคี

                 -  ศูนย์บ้านโพนชาย

                 -  ศูนย์บ้านชำสมิง

           (2) โรงเรียนประถม 4 แห่ง ดังนี้    

                 -  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์

       -  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี

         -  โรงเรียนบ้านโพนชาย

                 -  โรงเรียนบ้านชำสมิง

           (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) มี 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี

           (4) ระดับอาชีวศึกษา 1 แห่ง  คือ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

           (5) ข้อมูลข่าวสารของแต่ละหมู่บ้านบันทึกโดย : Administrator
วันที่ : 17 ธันวาคม 2562
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
[ 63452227_ประกาศ อบต.บ้านชบ.pdf ]
งบแสดงฐานะการเงิน
[ data_5545_งบแสดงสถานะการเงิน.pdf ]
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีประจำปี
[ data_5958_ป้ายประชาสัมพันธ์.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกซอยตาโฮม สาแก้ว-ซอยดาบยะ หมู่ที่ 7
[ data_3284_ประกาศผู้ชนะ_000035.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสามัคคี หมู่ที่ 8
[ data_1485_ประกาศผู้ชนะ_000017.pdf ]
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
[ data_85_ประกาศผู้ชนะ_000018.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอาคารอเนกประสงค์ (อาคารสำนักงาน 2 ชั้น) หมู่ที่ 12 ตามรูปแบบ อบต.กำหนด
[ data_1917_ประกาศผู้ชนะ_000016.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกนานายชัด ใจชื่น-นานายอ่อน เอิบสุข หมู่ที่ 4
[ data_875_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000012.pdf ]
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • ผู้บริหารอบต.บ้านชบ โทร: 044-571640
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com