Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
������������������������������������������������������������������������������������������

คำร้องขออนุญาติทำการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
p8.php (71.20 KB)
แบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเป็นรายปี : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการร้านค้า : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการกิจการร้านค้า : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง : 07 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบข.1 : 07 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน : 07 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มคำร้องขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย : 13 พฤษภาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์ : 13 พฤษภาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
หนังสือมอบอำนาจทะเบียนพาณิชย์ : 14 ธันวาคม 2562 เอกสารคำร้องทั่วไป
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
[ data_3983_ประกาศรับสมัครนักเรียน.pdf ]
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1181_a02092023.pdf ]
รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
[ data_2872_ประกาศรับสมัครเด็ก 65.pdf ]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)
[ data_221_CCF_000001.pdf ]
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
[ data_8468_งบแสดงฐานะการเงิน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7
[ data_8535_รายละเอียด.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7
[ data_3270_ประกาศ.pdf ]
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระสมุห์ หมู่ที่ 7
[ data_9912_รายละเอียด.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระสมุห์ หมู่ที่ 7
[ data_9071_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้าพนังกั้นน้ำ (แบบตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 1
[ data_9550_รายละเอียด.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com