Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
   สภาพทางเศรษฐกิจ
 
1. ระบบเศรษฐกิจ
  1.1 การเกษตร 
         พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ทำนา  รองลงมา  คือ ทำไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  
แหล่งตลาดทางการเกษตร
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงานนำผลผลิตไปขายที่โรงงานน้ำตาลในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนำผลผลิตไปขายที่แหล่งรับซื้อในอำเภอสังขะ  และอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรที่ปลูกข้าวนำผลผลิตไปขายที่ร้านรับซื้อ  สหกรณ์การเกษตร และโรงสี ในอำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มีพ่อค้ามารับซื้อ หรือบางส่วนนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัด  ดังตารางต่อไปนี้

แหล่งตลาดทางการเกษตรในตำบล

      แหล่งตลาด

ที่ตั้ง

ระยะทาง (กิโลเมตร)

มันสำปะหลัง

รวมชัยการค้า

อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

3

ข้าว

รวมชัยไรซ์

อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

2

อ้อย

   

โรงงานน้ำตาล

อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

40

หมายเหตุ  ระยะทางจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบถึงแหล่งตลาด

                    1.2 การประมง

 -ไม่มี-

          1.3 การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  ไก่ และอื่นๆ           

          1.4 การบริการ

                    (1)  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

                    1)  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ มีจำนวน 8 ปั๊ม ดังนี้         

                              มีปั๊มหลอด  5  ปั๊ม

                              ปั๊มหัวจ่าย  -  ปั๊ม

                    2)  โรงสีข้าว ขนาดใหญ่  1  โรง  ขนาดเล็ก  -  โรง

                    3)  โกดังรับซื้อข้าวเปลือก 2 โรง

          1.5  สถานที่ท่องเที่ยว

          แหล่งท่องเที่ยวประจำพื้นที่ตำบลบ้านชบมีแหล่งท่องเที่ยว  1  แห่ง  คือปราสาทยายเหงา ตั้งอยู่บ้านพูน

ทราย หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านชบ  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่ 5 ไร่ 76 ตารางวา  สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้น ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน  ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอน 75 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478

          1.6  อุตสาหกรรม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบ

1. โรงเลื่อย จำนวน  2  แห่ง  

2. รีสอร์ท  จำนวน 5  แห่ง

3. ปั๊ม ปตท. จำนวน 1 แห่ง

          1.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร                    -         แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน          2    แห่ง

บริษัท                       -         แห่ง     ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  -     แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด          2        แห่ง     ตลาดสด                        -     แห่ง

ร้านค้าต่างๆ                175    แห่ง     โรงฆ่าสัตว์                      -     แห่ง

ซุปเปอร์มาเก็ต             -         แห่ง     อู่ซ่อมรถ                        7    แห่ง

                  กลุ่มอาชีพ

               จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ทำให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ 

ในตำบลบ้านชบ ดังนี้ 

1. กลุ่มทอผ้าไหม  บ้านศาลา หมู่ที่ 3 และบ้านโพนชาย หมู่ที่

2. กลุ่มปั้นหม้อดิน บ้านชำสมิง หมู่ที่ 4

3. กลุ่มตีมีด บ้านชำสมิง หมู่ที่ 4

4. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านศาลาสามัคคี หมู่ที่ 8

5. กลุ่มเย็บกระเป๋าสตรี บ้านศาลาสามัคคี หมู่ที่ 8

6. กลุ่มทำปลาส้ม บ้านศาลาสามัคคี หมู่ที่ 8

7. กลุ่มจักสาน บ้านพูนทราย หมู่ที่ 9

       1.8  แรงงาน 

             จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้บันทึกโดย : สำนักปลัด
วันที่ : 01 กันยายน 2564
ข่าวประกาศล่าสุด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
[ data_3983_ประกาศรับสมัครนักเรียน.pdf ]
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1181_a02092023.pdf ]
รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
[ data_2872_ประกาศรับสมัครเด็ก 65.pdf ]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)
[ data_221_CCF_000001.pdf ]
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
[ data_8468_งบแสดงฐานะการเงิน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7
[ data_8535_รายละเอียด.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7
[ data_3270_ประกาศ.pdf ]
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระสมุห์ หมู่ที่ 7
[ data_9912_รายละเอียด.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระสมุห์ หมู่ที่ 7
[ data_9071_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้าพนังกั้นน้ำ (แบบตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 1
[ data_9550_รายละเอียด.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com